11 Dec
11Dec

01.01.2009 SHSCDER Aksaray

Değerli Sağlık Çalışanı Meslektaşlarım , Sayın Milletvekilleri, Sn Sağlık Bakanı ,Bakanlık Bürokratları ve Ülkemizde var olduğunu düşündüğümüz Sendika Başkanları, Sağlık Personeli Nasıl sindirildi? 

Siyasi otoriteden güç alan yöneticiler kendilerine karşı gelebilecek yorum,görüş ve karşıt görüş bildiren tüm sağlık personelini potansiyel güç olarak görmeye başladı . 

Bununla birlikte kendisi gibi düşünüp,söylemeyen sağlık personellerini ya kurumlarında psikolojik olarak baskıladılar yada geçici görevlendirmelerle başka kurumlara sürgün gönderdiler. 

Yalnız Adaleti unutmuşlardı.Ağır aksakta olsa işleyen bir adalet var! Sağlık çalışanları bu zorlamalar ve mevcut durumları ile kendisine dokunulmadığı müddetçe bana değmeyen yılan bin yaşasın mantığını güden,mesleği ile ilgili alakası olsun olmasın her türlü işlemi yapan bir meslek gurubu haline dönüştürülmüştür..

 Bu gün kamu kurumlarında çalışan personelin yaklaşık %30 Sağlık personelinden oluşmaktadır.Buna rağmen en fazla asimile edilen,meslekler arası çatışmaya sokulan,statüleri kaybettirilen,kast sistemi ile çalışan bir meslek gurubu haline dönüştürüldü, 

En Tepede Sağlık Bakanlığı,il Sağlık Müdürlüğü,Hastane Başhekimliği,Klinik şefleri ve bunlara yaranmak için var olan diğer Makamlar, bunlar ne yaparlar sinsile yolu iledoktor oldukları için emreder, diğer biz köleler(hekimdışı/Yardımcı Sağlık Personelleri) haklarımızı bilmediğimiz için bu üst zümrenin her dediğini yaparız ama asla sorgulamayız doğru yada yanlış önemli değil bu üst zümre demişse doğrudur. 

Bu gün Sağlık Bakanlığının ve yöneticilerin bu kadara rahat olmalarının tek sebebi meslektaşlarımızın ne yazık ki eline haklarının yazılı olduğu 657 DMK (DEVLET MEMURLARI KANUNU) ve Anayasa kitapçığını alıp okumamaları ve hak aramada bir dilekçe dahi yazmaktan aciz olmalarıdır. 

Dilekçe verme hakkını(3071) bilmediği için çoğu zaman,hakkı olan dilekçeleri dahi veremez onun içindir ki her şeyi kabul eder çalışırız sadece koca mahalle karıları gibi dır dır eder bir birimizi şikayet eder çelme takar dururuz.Yada bir sivil toplum örgütüne üye olmayız olsak ta ne işe yaradıklarını sormayız. 

Seçerken de hükümet yanlısı sendikaya üye olmayı yeğleriz adı önemli değildir.Hak arayışı değil savunmada kalmak için Sağlık Bakanlığındaki diğer tabip dışı personel bir araya gelip hak aramamaları için 8 farklı istihdam modelini geliştirmiştir. 

Bu gün sağlık personelinin çektiği sıkıntıların tam merkezinde duranlar üyelerine sadece bir yerler götürüp gezdirmeyi ve verilen iftar yemekleri ile görevlerini yerine getirdiklerini söylerler,yada beş yıldızlı otellerde kendilerine yakın olan üyelerini eğitimlere götürdüklerini söylerler ama buralarda da eğitim den çok kişisel şovlar vardır. Bu güne kadar üyelerinin eğitime zaman ayırmayanlar,üyelerinin maaşından otomatik olarak paraların kesilmesinden hoşnutturlar sadece basılan gazete ve dergilerle eğitim eksikliğini giderdiklerini düşünürler. 

Bugün atama nakil yönetmeliği,657 DMK,4483,4688 sayılı kanunları bilmeyen sendika üye sayısı %85 civarındadır.illerde Sendikaların şubelerinin sadece yönetimleri vardır fakat işlev görmezler buralar sadece hükümete yakınlık ve uzaklığa göre işlem yaparlar.Yani tayin yada kişilerin sürgün işlemleri ile uğraşır durular.

Asli görevleri olan eğitim ve destek işlevlerini unutmuşlardır. Yapılan anketlerde kişilerin hangi sendikaya üye olduğunu bilme oranı %45 tir. Yani %55 hangi sendikaya üye olduğunu bilememektedir. Üye transferinin hızlandığı dönemde kişi karşı tarafa geçmek için istifa ettiğini düşünür oysaki istifa ettiği sendika geçmek istediği sendikadır. Burada Sendika il başkanları ve hastane temsilcilerinin markajı unutulmamalıdır. 

Çıkarılan Kanun,Yönetmelik,genelge,tamimlerde tanımların net yapılmaması görev ve yetkilerin net belirlenmesi,yetkilerin nerde başlayıp bittiğin belli olmaması,bu tanımların son maddesine ita amirlerinin vereceği diğer görevleri yapar yuvarlak kelimesi sağlık çalışanını işlevsizleştirilmiştir.

Ayrıca 2368 part time kanunu ve yataklı kurumlar işletme yönetmeliğine göre tek başına meslek icra edemeyen 25 meslek gurubu var, çalışmada her işi yapmakta fakat imza ve yetki verilmesi kısmına gelince sayın kanun yapıcılar,oylayıcı olan Milletvekilleri hep görmezden gelir bu durumu. 

Meclis komisyonunda bekleyen Meslek Yüksek Okulları Meslek Oda Kanunu Sağlık Bakanlığında Doktorlar TMMOB odasına takılır duruda buna milletvekilleri de alet olur ya buna acırız.Kendilerine aktarılan yanlış anlatılan bilgilerle ülkede yaklaşık 800.000-900.000 kişinin hayatı ile oyarlar ama haberimiz yok derler. 

Yada görüşmelerimiz sırasında şimdi imza versek bile Mecliste genel başkan istemezse oylamada el kaldıramayız diyen zavallı vekillerimiz acaba demokratik haklarını ne zaman kullanacaklar. Yada demokrasi adına paket açanlar Sağlık personeli için Anayasamızın 135.maddesi ile verilen Meslek Oda Kanunu uygulamak için ne zaman paket açacaklar. 

Mesleki Yeterlilikleri yapılmamış ve meslek tanımları yapılmamışken buna seyirci kalan meclisteki Milletten Yetki Alan MİLLETVEKiLLERi en az kanun yapıcı bürokratlar kadar suçludurlar. Mevcut çalışma şartlarını,kanun ve yönetmeliklerini bilmeden ;sadece 1-2 kişinin isteği için çalışma saatlerinin ve özlük haklarının alınması hangi adalet ve ulusal devlet yapısına uyar bu konuda meclisimizde görev yapan tüm

MiLETVEKiLLERiMiZi duyarlı olmaya ve bu konuları incelemeye davet ediyoruz. Bu sorunları zamanında meclise ve ilgili yerlere sadece siyasi yakınlaşma olması için susanlar acaba yarın bu haklar elimizden alınca ne yapacaklar.Kendileri için problem yok çünkü biz çalışanların aldığı maaşın 3-4 katı maaş alarak kendi hayatlarını garantiye almış olacaklardır.Bu gün ülkede siyasetle gelen ve siyasetle gelmeyenler diye ayıranlar nasıl üyelerine bunu anlatacaklardır.

 Anlatırız dediğinizi duyar gibiyim evet haklısınız dilekçe yazmayan,mutemet'in kim olduğunu bilmeyen,hangi sendikaya üye olduğunu bilmeyen hatta KASiM 2009 itibari ile rızası olmadan üye aidatı çalışandan kesilemeyeceğini bilmeyen bir personel gurubu var dediğinizi çok iyi biliyorum. Sağlık Çalışanları meslektaşlarım rızanız yoksa sendika ödeneğinin kesilmememsi için çalıştığınız kurumaların özlük işlerine müracaat ediniz.

Acaba bu sendika aidatı devlet tarafından verilmezse sendikalar üye kaybedeceklerinden mi korkuyorlar. Tam Gün Yasa Tasarısına Evet Diyenler,Kamu Hastane Birlik Reform Yasasına tam destek verenler neden korkuyorlar acaba ? Evet STK lar (DernekBaşkanı) olarak bu üye üzerinden devlet keseneğinin kaldırılmasını sonuna kadar destekliyoruz. 

Herkes üye olduğu Sendika yada  diğer STK olan dernekleri bilecek ve parasının karşılığını isteyecektir. Şu an para devletten verildiği için hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi olmamaktadır. Bizce bu STK ların yarışı için demokratik bir ortamdır. Sağlık Personeli Nasıl Komutla Çalışan Makine Haline Geldi? Performans sistemi ile sağlık çalışanı yıllık izni ve hasta olsa bile hastalık iznini kullanamamaktadır. Eğer Tam Gün Kanunu geçerse mesai sonrası çalışma ile sağlık çalışanı iyice köleleştirilecek ve yaşam şartları ve aile ortamı bozulacak ve tükenmişlik sendromu yaşayacak,tıbbi malpraktis hatalarına daha fazla düşecektir. Performansa dayalı sistemde pastadan en fazla pay almak için yapılsın yapılmasın fatura edilen işlemlerden en fazla payı bu meslek gurubuna verilmektedir. Tabip dışı personel belli bir rakamı geçememektedir.Hatta bir süre sonra her şey döner sermayeden ödendiği için döner sermaye ödentileri olmayacaktır.Ölmez sağ kalırsak Bunda 2015 ve sonrasında hep beraber yaşayacağız. Ayrıca sağlık bakanlığının dünya bankasından aldığı direktifler sonrası sağlık çalışanını 8 farklı statüde istihdam etmesi de bunun en bariz göstergesidir .

Sözleşmeli olarak çalışanın iş güvenliğinin ne kadar sıkıntıda olduğunu geçen hafta Bartın'da olan olayla su yüzüne çıkmıştır. Sözleşmeli ve taşeron çalışan meslektaşlarımıza H1N1 aşısı yaptırılmazken diğer sağlık çalışanlarına zorunlu koşulması da adil ve eşitlik ilkesine uygun değildir. Anne ve babasından ayrı yaşayan sözleşmeli meslektaşlarımız,yada çocuğunun yürüdüğünü göremeyen babalar,dağılmış aileler,manevi yönden çökmüş Çocuklar var. Yarınlarda bu çocuklar hep asi ve saldırgan olacaktır.Oysaki Sağlık Bakanlığı Emniyet ve Milli Eğitim Bakanlığındaki gibi 3-4 yıl çalışma zorunluluğu daha sonra tayin hakkı verilse kimse karşı çıkmayacaktır. Çalıştığı ilde (Güney Doğu Anadolu Bölgesi) yapılan yolsuzluğu cumhuriyet savcılığına ihbar eden sağlık çalışanı ilin sağlık müdürlüğüne bağlık ilçe sağlık grup başkanlığı ve ona bağlı sağlık ocağı sorumlu hekimi ve şikayete bulunan hekim tarafından yıldırma politikası yapılarak istifaya zorlanmaktadır. Susturularak sağlık çalışanları sadece iş yapan makine ,robotlar şekline dönüştürülmek istenmektedir. Önümüzdeki hafta bu sorun çözümlenmezse dernek olarak bu sağlık çalışanı meslektaşımıza yapılanlar ve orada yapılan kazançlar kamuoyuna deklere edilecektir

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.